Skip to main content

Në këtë pjesë do të mësojmë për rrethin, sipërfaqen rrethore dhe elementet e tyre. Gjithashtu do të paraqiten edhe disa shembuj të konstruktimeve të rrethit dhe elementeve të tij.

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner