Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner

Kursi - ti njohim artistet shqiptar

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner

Kursi 1 për Astronimi dhe Fizikë

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner

Kursi fokusohet në studimin e pozitës së Europes Veriore dhe Veri Lindore në glob, si dhe rëndësisë së saj në lidhje me faktorë të ndryshëm socialë, ekonomikë dhe politikë.

Në këtë kurs, nxënësit do të mësojnë si të identifikojnë pozitën gjeografike të një vëndi, duke përdorur koordinatat gjeografike si dhe kufijtë dhe kufizimet e ndryshme të vendit. Ata do të shqyrtojnë faktorët e ndryshëm që mund të ndikojnë në pozitën gjeografike të këtij regjioni.

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner

Ky kurs përmban materiale mësimore për klasën e 12 në lëndën e Teknologjisë Informative. 

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner